МІЖНАРОДНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ SA 8000

ПАТ МУКАЧІВСЬКА ТРИКОТАЖНА ФАБРИКА "МРІЯ"  працює по вимогам  Міжнародного Соціального стандарту SA 8000. В березні 2019 року фабрика отримала Сертифікат SA 8000 : 2014 згідно якого була  оцінена і сертифікована . 

Соціальна відповідальність 8000

Стандарт SA 8000 є міжнародним стандартом, що встановлює соціальну відповідальність і зобов'язання організацій перед персоналом і всім суспільством, що визначає умови впровадження соціальних якостей надання роботи. Поряд з визначенням стандартів трудових прав працюючих, SA 8000 базується на принципах Конвенцій Міжнародної організації праці, Загальної Декларації прав людини та Конвенції ООН з прав дитини.

Цей стандарт визначає вимоги із соціального захисту, що дозволяють компанії розробляти, підтримувати та впроваджувати політику й методи управління питаннями соціального захисту, які компанія може контролювати, а також демонструвати це зацікавленим сторонам.

МІЖНАРОДНА

СОЦІАЛЬНА

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

SA8000

 

 

SA8000: 2014

Міжнародний стандарт

Про стандарт

 Це четверте видання Стандарту SA8000, це соціальний стандарт, призначений для використання в системі контролю третьою особою, та такий, що встановлює вимоги, які мають дотримуватися організаціями, включаючи встановлення або удосконалення прав працівників, умов праці на робочому місці та ефективну систему управління. 

Фундаментальні складові цього Стандарту засновані на Декларації ООН про права людини, конвенціях Міжнародної Організації Праці (МОП), міжнародних нормах прав людини  та національному законодавстві про працю. Довідковими документами аудиту нормативної сертифікації Стандарту SA8000 є Стандарт SA8000:2014 та SA8000 Додаток показника продуктивності. Додатково, Керівництво по Стандарту SA8000 (SA8000 GuidanceDocument) полегшує дотримання вимог даного Стандарту.

Додаток показника продуктивності Стандарту SA8000, нормативний документ установлює  мінімальні очікування показника продуктивності сертифікованої організації згідно Стандарту SA8000 . Додаток показника продуктивності можна знайти он-лайн на веб-сторінці МСВ(SAIwebsite).

Керівництво по Стандарту SA8000 надає пояснення Стандарту SA8000  та способи запровадження його вимог; наводить приклади методів перевірки відповідності; і слугує посібником для аудиторів та організацій, що шукають сертифікацію згідно Стандарту SA8000. Керівництво по Стандарту SA8000 можна знайти он-лайн на веб-сторінці МВС (SAIwebsite).

Хоча Стандарт SA8000 може застосовуватись у всьому світі, і сертифікація, в принципі, доступна в будь-якій країні чи галузі промисловості, є винятки сертифікації Стандарту SA8000. Консультативна рада МСВ вважає, що існують певні сектори, де виконання всіх стандартизованих вимог створює певні труднощі через галузеві норми та технічні потреби. Список цих поточних винятків можна знайти он-лайн на веб-сторінці МСВ (SAIwebsite).

Стандарт SA8000 періодично переглядається зі зміною умов. Його редакції також містять виправлення та вдосконалення, отримані від зацікавлених сторін. Є сподівання ,що стандарт, Додаток показника продуктивності та Керівництво по Стандарту SA8000 будуть продовжувати вдосконалюватися, за допомогою

широкого кола учасників. МСВ також вітає Ваші пропозиції. Щобпрокоментувати Стандарт SA8000, Додаток показника продуктивності Стандарту SA8000 або Керівництво по Стандарту SA8000, будь ласка, надсилайте письмові зауваження до МСВ за фізичною або електронною адресою, вказаною нижче.

МСВ

Міжнародна Соціальна Відповідальність

© МСВ 2014 

Стандарт SA8000 може бути відтворений тільки якщо отримано попередній письмовий дозвіл від МСВ.

МСВ

15 West 44th Street

6th Floor

New York, NY 10036

USA

+1-212-684-1414

+1-212-684-1515 (facsimile)

e-mail:  info@sa-intl.org 

 

ВИМОГИ ЩОДО СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ

1. Дитяча праця

2. Примусова або обов'язкова праця

3. Охорона здоров'я та безпека

4. Свобода Об’єднання  та Право на Колективну Угоду

 5. Дискримінація

 6. Дисциплінарні практики

7. Робочі години

8. Заробітна плата

 9. Система управління

Мета: Метою Стандарту SA8000 є забезпечення  контролюючого, соціального стандарту, заснованого на Декларації ООН про права людини, МОП та інших міжнародних правах людини, нормах праці та національному законодавстві про працю, розширення можливостей та захист усього персоналу під контролем організації, який забезпечує продукти або послуги для організації, включаючи персонал найнятий самою організацією або її постачальниками, субпідрядниками,субпостачальниками та надомними працівниками. Метою є дотримання організацією цього Стандарту через відповідну та ефективну Систему Управління.

Сфера застосування: Стандарт є загальноприйнятим для кожного виду організації, незалежно від, наприклад, її розміру, географічного розміщення абогалузі промисловості .

ПОЛІТИКА СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ.

 
При визначенні стратегії розвитку і в повсякденній діяльності підприємство ПАТ «МТФ «Мрія» вважає, що однією з основних умов успішної діяльності організації є соціальне забезпечення працівників, розвиток їх особистості, збереження здоров'я. В якості мотиваційного ресурсу управління соціально орієнтована політика підприємства і пов'язані з нею соціальні послуги повинні сприяти тому, щоб працівник задовольняв свої потреби, інтереси і ціннісні орієнтації. Можна виділити наступні основні цілі соціальної політики:
• ототожнення працівника зі своїм підприємством;
• зростання продуктивності праці і бажання працівників трудитися;
• соціальна захищеність працівників;
• поліпшення моральної атмосфери на підприємстві, формування сприятливого соціально-психологічного клімату;
• зростання іміджу підприємства в очах працівників і суспільства.
           ПАТ «МТФ «Мрія» прагне здійснювати свою виробничу діяльність в суворій відповідності з вимогами не тільки законодавства України в сфері праці, а також відповідно до вимог міжнародних стандартів:
- Всесвітньої декларації про права людини, Конвенції ООН про права дитини;
- Загальної декларації прав людини;
- Конвенції про примусову або обов'язкову працю;
- Конвенції про свободу асоціації та захист права на організації.
           Для реалізації основних цілей ПАТ «МТФ «Мрія», проводячи політику соціальної відповідальності, зобов'язалося:
- Забезпечити право всіх працівників на створення і вступ в будь-якій організації за своїм вибором без отримання попереднього дозволу і встановлює ряд гарантій свободи їх діяльності без втручання менеджменту.
-Заборонити використання будь-якої форми примусової праці, як засіб політичного придушення, виховання, покарання за вираження політичних і ідеологічних поглядів, покарання за участь у страйках чи дискримінації
- Заборонити використання дитячої праці. Мінімальний вік для прийому на роботу не повинен бути нижче віку, встановленого законодавством України.
- Забезпечити робочу обстановку на підприємстві вільну від тиску на співробітників в усній, невербальної і фізичній формі.
-Вживати заходів для забезпечення здоров'я і безпеки працівників.
-Забезпечити справедливу, прозору оплату праці на рівні , який відповідає галузевим стандартам та є достатнім для задоволення основних потреб персоналу.
- Забезпечити вільний доступ працівників до інформації, що стосується їх безпосередньо.
- Забезпечити проведення політики, спрямованої на усунення дискримінації при наймі, професійній підготовці, зростанні на принципах рівності можливостей, незалежно від раси, кольору шкіри, віку, статі, віри, політичних поглядів, сексуальної орієнтації, сімейного стану, національного або соціального походження.
-Забезпечити створення робочої обстановки, яка сприяє професійному зростанню та розвитку працівників.
- Враховувати думку кожного працівника з метою самовдосконалення  в напрямі  соціального розвитку.
       Забезпечення проведення соціальної політики на підприємстві досягається за рахунок надання послуг соціального характеру в матеріальній і нематеріальній формах.
     У матеріальній формі забезпечення проведення соціальної політики досягається за рахунок:
- оплачуваного  звільнення від роботи (при вступі в шлюб, смерті батьків і т.п.);
- додаткових відпускних;
- компенсації вартості проїзду до місця роботи;
- оплати і надання навчальних відпусток особам, що поєднують роботу з навчанням у відповідності з трудовим законодавством;
- виплачуються лікарняні;
- скорочений робочий час в передсвяткові дні;
- надання для відповідальних осіб в користування службового автомобіля і забезпечення мобільним зв'язком.
     В нематеріальній формі забезпечення проведення соціальної політики досягається за рахунок:
- дотації на харчування в їдальні підприємства;
- оплата навчання працівників на різних курсах.
Політика соціальної відповідальності інтегрована на всіх рівнях і є обов"язком управління при активній підтримці співробітників.
 
 

Доступна інформація ПАТ „МТФ „Мрія”

Звіт 2018

Звіт по соціальній діяльності за 2018 рік Соціальні питання: Проведено внутрішні аудити по SA 8000, всього за період з травня по грудень 2018 року проведено 8 внутрішніх аудітов..На підставі результатів і опитувальників проведено аналіз. Проведено оцінку ризиків соціальної відповідальності. 1. Дитяча праця. Дитячої праці не виявлено. До 16 років працівників не виявлено. Такі молоді люди з питань працевлаштування не зверталися. Наймолодший працівник на підприємстві технолог швейного цеху - 27.07.1996г.р. Протягом року працівники до 18 років не працювали. Створена пам'ятка по діям при виявленні дитини на території підприємства і пам'ятка про роботу молоді. 2.Примусова праця. Примусова праця не використовувалася. Є перелік документів обов'язкових для пред'явлення при прийомі на роботу. Оригінали документів при прийомі на роботу не вилучаються і не зберігаються у відділі персоналу з метою примусу працівника працювати на підприємстві. Вчасно подається декларація про прийом на роботу в органи ДФС При звільненні працівника розрахунок проводиться в той же день .Всі працівники ознайомлюються і підписують розрахунковий лист. Не використовувалося і не допускалося використання фізичного примусу, насильства і погроз, тілесних і психологічних тисків, словесних погроз і сексуальних домаганнях. Працівників не змушують до виконання роботи під тиском або погрозами. При роботі у вихідні дні працівники добровільно дають письмову згоду. На підприємстві немає обмежень на свободу пересування персоналу, включаючи рух у їдальні, під час перерв і пов'язані з туалетним використанням, доступ до води, доступ до необхідної медичної допомоги. 3. Охорона здоров'я та безпеки. При прийомі на роботу всі працівники проходять інструктаж з охорони праці та техніки безпеки. Ознайомлюються з усіма внутрішніми положеннями підприємства, соціальними пільгами, правами і обов'язками працівника і підприємства. За результатами атестації робочих місць проведеної в 2018 році важких і шкідливих умов не виявлено. Створено комісію з охорони праці та здоров'я і добровільна пожежна дружина. Оцінені ризики в галузі охорони праці і здоров'я. Фахівці регулярно проходять навчання з техніки безпеки. На підприємстві не виникали профзахворювання, нещасні випадки, були відсутні аварії та надзвичайні ситуації. Проведено спецнавчання формувань цивільної оборони підприємства спільно з Центром громадянської оборони та безпеки життєдіяльності Закарпатської обл. по темі: «Дії при загрозі та виникненні надзвичайних ситуацій». 4. Свобода Асоціацій та право Колективних переговорів. На підприємстві забезпечується право працівників на об'єднання, які представляють їх інтереси .Работнікі є членами профспілкової організації, членство в якій на добровільній основі. У профспілковому комітеті представлені всі категорії працівників. Проводяться регулярно засідання профкому з інформуванням працівників про прийняті рішення. Колективний договір діє на 2015-2020 роки. Перевірка виконання колдоговору запланована на 1 квартал 2019 року. Профспілкова організація входить до складу профспілки працівників легкої промисловості України. Працівникам згідно колдоговору надаються всі пільги та гарантії. 5.Дискрімінація Політика підприємства по відношенню до працівників підприємства або іншим громадянам не допускає порушення прав людини і будь-яких застосувань дискримінації. Створені рівні умови праці для всіх працівників, можливість підвищення кваліфікації, пошук проф.освіти, перекваліфікація, отримання практичного досвіду роботи, застосування рівних умов. Створена можливість анонімного інформування керівництва (ящик пропозицій). Відповіді на пропозиції і зауваження даються в обов'язковому порядку. 6.Дісціплінарная практика Підприємство працює згідно трудового законодавства України та інших правових і нормативних актів. Розроблено положення про оплату праці для всіх працівників, положення із зазначенням всіх критеріїв для преміювання.Застосування штрафів не передбачено і не застосовується. 7. Робочий час Підприємство дотримується всіх існуючих норм щодо робочого часу, вихідних і святкових днів, основних і додаткових відпусток. Підприємство працює в одну зміну , 40 годинний робочий тиждень. Затверджено режим роботи фабрики. Ведеться облік відпрацьованих понаднормових годин по кожному працівнику. Для контролю за робочим часом, впроваджений «листок обліку виробітку і робочого часу». Залучення працівників у вихідні та святкові дні проводиться добровільно згідно наказів за погодженням з профспілковим комітетом. 8. Зароботняа плата Заробітна плата на підприємстві регулюється КЗП України, нормативними і правовими актами, розробленими внутрішніми положеннями і наказами. Діють відрядно-- преміальна система, почасово- преміальна система на підставі положень, штатного розкладу, які регулярно переглядаються і затверджуються наглядовою радою. Кожен працівник щомісяця отримує розрахунковий листок із зазначенням всіх нарахувань і утримань. Понаднормова робота оплачується в подвійному розмірі відповідно до існуючого законодавства. Проводиться аналіз середньої зарплати за категоріями працівників. Додаткова оплата проводиться згідно колдоговору, положень і наказів. Всі працівники мають можливість ознайомитися з системою оплати праці на підприємстві та її змінами в відділі персоналу, профспілковому комітеті, на загальнодоступних стендах. Підприємство має на меті забезпечення рівня заробітної плати працівників, який відповідає галузевим стандартам і іншим нормам і є достатнім для задоволення основних потреб персоналу. 9. Система управління Стандарт SA 8000: 2014 року, Політики підприємства доведені до відома всіх працівників, організацій і знаходяться на видних місцях в підрозділах, доступні всьому персоналу, а так само всім зацікавленим. На підприємстві створена група соціальної ефективності (команда SPT), яка бере участь у внутрішніх аудитах, проводить моніторинг щодо застосування вимог Стандарту SA 8000. Вибори представників команди SPT є незалежними і вільно проводяться працівниками для працівників; участь працівників в цьому процесі є добровільною. Команда SPT провела оцінку ризиків соціальної відповідальності і визначила їх пріоритетність. Члени SPT мають повноваження від вищого керівництва для виконання своїх обов'язків. Кожен працівник фабрики має можливість звернутися за офіційними або конфіденційним каналам до керівництва будь-якого рівня для повідомлення про порушення вимог соціального стандарту або подачі будь - яких пропозицій, запитів, скарг. Процедура подачі скарг доступна всім працівникам .. Процедура описує кроки, які здійснюють керівники і менеджери для захисту персоналу, який подає скарги. Зацікавленими сторонами підприємства є - персонал, профспілка, контрагенти, державні і недержавні органи, акціонери . Взаємодія з зацікавленими сторонами позначено в процедурі І 23 «Взаємовідносини із зацікавленими сторонами і порядок розгляду скарг». Контрагенти з якими працює фабрика повідомлені про основні принципи роботи по стандарту SA 8000, від них отримано лист про підтримку принципів даного стандарту. Основний покупець продукції і постачальник сировини (компанія Утенос трікотажас Литва) надав розширену анкету щодо дотримання стандарту SA 8000. На фабриці спільно з Мукачівським центром зайнятості проведено проф.екскурсія учнів Мукачівського ПТУ, які навчаються професії швачки. Всі працівники підприємства пройшли навчання за основними напрямами стандарту соціальної відповідальності. Ефективність тренувань періодично вимірюється за допомогою тестів, опитувань Розроблено і впроваджено в дію процедура по виконанню коригуючих і запобіжних заходів І 19 «Удосконалення».За весь період впровадження стандарту, керівництвом і командою SPT не було отримано повідомлень про невідповідність стандарту SA 8000 від працівників та інших зацікавлених сторін.Проведены внутренние аудиты по SA 8000 , всего 2019 г. проведено 6 внутренних аудитов. По результатам аудитов обнаружены несоответствия , что указано в форме ВЯ Ф 14. Определены корегирующие действия по форме ВЯ Ф 30. Детского труда не выявлено . До 16 лет работников не выявлено . Такие молодые люди по вопросам трудоустройства не обращались. Внесены уточнения в памятку по работе несовершеннолетних по реабилитации детского труда , если выявлен у поставщика. В рамках действующей оценки риска ПАТ «МТФ «Мрия» для предупреждения риска использования детского труда организациями, выполняющими работы по договору подряда, предусматривает применение таких действий: - запрос документов, подтверждающих возраст, при проведении инструктажа для представителей таких организаций; - в случае обнаружения факта использования детского труда, рекомендует применение процедуры по реабилитации детского труда Принудительный труд не использовался . Выполняются все законодательные требования касательно приема , увольнения работников . Не использовалось и не допускалось использование физического принуждения , насильства и угроз, телесных и психологических давлений , словесных угроз и сексуальных домагательств. Работники не принуждались к выполнению работы под давлением или угрозами . При приеме на работу все работники проходят инструктаж по охране труда и технике безопасности . Ознакамливаются со всеми внутренними положениями предприятия, социальными льготами, правами и обязанностями работника и предприятия. Ежегодно на предприятии разрабатываются Комплексные мероприятия по достижению установленных нормативов безопасности, повышению существующего уровня охраны труда, предотвращения случаев производственного травматизма, профессиональных заболеваний и аварий». На 2019 г финансирование мероприятий было запланировано на 308 550 грн., а фактически выполнено на 381 456,75 грн., что на 24 % превышает запланированные затраты. По итогам проведенной в 2018 году атестации робочих мест - условия труда являються допустимыми. Следующая атестация робочих мест по условиям труда запланирована на 2023 г. На предприятии не возникали профзаболевания , несчастные случаи, отсутствовали аварии и чрезвычайные ситуации за 2019 г. Ежеквартально представителями Комитета по ОТ осуществляется трехуровневый контроль состояния охраны труда в производственных помещениях и территории предприятия с последующим оформлением Акта. Специалисты и рабочие регулярно проходят инструктажи по технике безопасности . За 2019 год было проведено 2 тренировки по ПБ: - с эвакуацией персонала (27.03.2019 г.); - с эвакуацией персонала и моделированием возгорания и его тушения с помощью первичных средств пожаротушения (18.10.2019 г.). Пересмотрена методология оценки риска на рабочих местах и изданы карты профессий. Следующую оценку риска на рабочих местах рекомендуется провести до июля 2020 года. В 2019 г. по утвержденным Гоструда спискам количество лиц, которые подлежат медосмотру в 2019 году составляло 0, в связи с чем медосмотр не проводился, но было проведено ф/г обследование 100 % сотрудников предприятия 27-28.01.2020 г. На протяжении 2019 года было закуплено медикаментов на суму 24 613,49 грн. Аптечки с медикаментами регулярно проверяються на наличие необходимых средств и проводится контроль сроков годности препаратов. На содержание медпункта в 2019 году выделено 135 тыс.грн. Работники обеспечиваются спецодеждой и СИЗ согласно нормам и оцененным рискам. (за 2019 г. приобретено спецодежды и СИЗ на суму 24 643,33грн.) На протяжении 2019 года для улучшения состояния охраны труда на предприятии были проведены следующие мероприятия: - отремонтированы лавочки возле фонтана для отдыха работников. - отремонтированы ступеньки под навесом входа в склад. - переустановлены двери на среднем запасном выходе швейного цеха согласно требованиям пожарной безопасности и замечаниям внутреннего аудита. - проведен частичный ремонт ступеней центральной проходной с внутренней стороны территории предприятия. - проведена проверка с привлечением специализированной фирмы пожарных кран- комплектов. - установлены обогреватели в комнаты слесарей – ремонтников и электриков. - в швейный цех закуплены дополнительно стационарные напольные вентиляторы и установлено 2 вытяжных вентилятора в «сендвичпанелях» для улучшения температурного режима. В октябре 2019 года проводилась огнеупорная обработка деревянных конструкций крыши производственного корпуса общей площадью 4446 м2 на сумму 111 150 грн. На предприятии обеспечивается право работников на объединения , которые представляют их интересы .Работники являются членами профсоюзной организации, членство в которой на добровольной основе. В профсоюзном комитете представлены все категории работников . Проводятся регулярно заседания профкома с информированием работников о принятых решениях. Коллективный договор действует на 2015-2020 года . Проверка выполнения колдоговора была проведена в 1 квартале 2019 года ( протокол от 26.03.2019 , акт проверки коллективного договора ) и следующая проверка запланирована на март 2020года. Профсоюзный комитет провел поздравление всех работников фабрики с вручением подарков на праздничные дни 2019гг – Новый год , 8 марта , Пасхальные праздники , День легкой промышленности . Ежемесячно проводятся поздравление к юбилейным датам работников . На предприятии обеспечивается право работников на объединения , которые представляют их интересы. Проводятся регулярно заседания профкома с информированием работников о принятых решениях ,всего за 2019 год проведено 12 заседаний . Проведен внутренний аудит в профкоме по стандарту SA 8000:2014. За 2019 г. профсоюзный комитет провел поздравление всех работников фабрики с вручением подарков на праздничные дни: - К Новому 2020 году –сертификаты ТМ Сильпо на сумму 200 грн. каждому работнику и пачка кофе;, детские подарки по 123,50 грн. ( 29 шт.) ; - 8 марта сертификаты магазина КОСМО на сумму 150 грн. каждой женщине ; - Пасхальные праздники : продуктовые наборы на сумму 175 грн. каждому работнику ; - День легкой промышленности : сертификаты ТМ Эпицентр на сумму 600грн. лучшим работникам 13 человек ; всем работникам подарок пачка кофе ; -День защитника Отечества – поздравление всех мужчин с вручением подарков сертификатов на 150 грн. В июле месяце 2019г. организована поездка для работников фабрики в с. Солотвино на соленые озера. - Ежемесячно проводятся поздравление к юбилейным датам работников . Поздравлено 30 человек . Политика предприятия по отношению к работникам предприятия или другим гражданам не допускает нарушение прав человека и любых применений дискриминации . Созданы равные условия труда для всех работников , возможность повышения квалификации, поиск проф.образования ,переквалификация , получение практического опыта работы, применение равных условий. Создана возможность анонимного информирования руководства ( ящик предложений ) . Ответы на предложения и замечания даются в обязательном порядке. Разработана Политика равных возможностей , в которой определены меры по ее осуществлению. Предприятие работает согласно трудового законодательства Украины и других правовых и нормативных актов . Разработаны положения об оплате труда для всех работников , положения с указанием всех критериев для премирования . Разработана Политика равных возможностей , в которой определены меры по ее осуществлению. Применение штрафов не предусмотрено и не применяется. Предприятие придерживается всех существующих норм касательно рабочего времени , выходных и праздничных дней ,основных и дополнительных отпусков . Предприятие работает в односменном режиме , 40 часовая рабочая неделя . Привлечение работников в выходные и праздничные дни проводится добровольно согласно приказов по согласованию с профсоюзным комитетом с оплатой согласно законодательства. Издано Положение о ведении табелей рабочего времени , где конкретизирован порядок заполнения и сдачи табелей в отдел персонала с еженедельным подтверждением рабочего времени заверенным подписью работника. Издан приказ № 36ОС от 21.06.2019 о режиме работы с определением времени на организационно- подготовительные действия до начала и в конце работы. Функционирует двойная система контроля за регистрацией рабочего времени: -со стороны работника: подтверждение его присутствия на работе в табеле учета рабочего времени, в конце каждой недели; - со стороны предприятия: выборочная проверка соответствия данных табелей и Листов учета выработки. Работники на повременной оплате труда фиксируют время прихода и ухода в журналах регистрации. Зароботная плата на предприятии регулируется КЗОТ Украины , нормативными и правовыми актами , разработанными внутренними положениями и приказами. Действуют сдельно- премиальная система , повременно- премиальная система на основании положений , штатного расписания , которые регулярно пересматриваются и утверждаются наблюдательным советом. Каждый работник ежемесячно получает расчетный листок с указанием всех начислений и удержаний . Работа за выходные и праздничные дни оплачивается в двойном размере согласно существующего законодательства . Начисляется индексация зароботной платы согласно законодательства. Проводится анализ средней зарплаты по категориям работников. В 2019 году были пересмотрены системы зарплаты с целью увеличения зарплаты и стимулирования результатов работников: - пересмотрено штатное расписание руководителей , специалистов , рабочих-повременщиков с учетом ежеквартальных премий с 01.02.2019г., оклады увеличены в среднем на 18 % . - с 01.04.2019г. дополнительно пересмотрены коэффициенты увеличения базовой ставки в зависимости от объема минут от 5 до 20% ; введены доплаты за квалификацию швей работы на разных швейных машинах 350- 700 грн. ; предусмотрены премии за качество и дисциплину швей до 20% базовой зарплаты ; премия за присутствие в размере 300грн. - с 01/04/2019г пересмотрены сдельные расценки в зависимости от заказов для закройщиков , закройщиков – раскройщиков на маленькие заказы тарифная ставка увеличена на 200% , для упаковщиков увеличена тар.ставка на 9% ; предусмотрена система премирования за интенсивность, премия за присутствие 300 грн. . - пересмотрены коэффициенты увеличения базовой ставки в зависимости от объема минут ; введены доплаты за квалификацию швей ; предусмотрены премии за качество и продуктивность швей ; премия за присутствие с 01.04.2019г. - пересмотрены сдельные расценки в зависимости от заказов для закройщиков , закройщиков – раскройщиков , упаковщиков ; предусмотрена система премирования за интенсивность, премия за присутствие с 01/04/2019г. Обновлены с учетом изменений Положение о премировании , Положение об оплате труда , введены с 01/02/2019г. К празднованию Нового года 2020 выделено 115 тыс.грн. на премирование работников , с выплатой премии по 650 грн. каждому работнику. В 2019году предоставлена материальная помощь 31 работнику в связи с смертью близких родственников , лечение, хозяйственных нужд на сумму 80630 грн. грн. За 2019 год : - обеспечена доставка на работу работников , общая сумма затрат 255тыс. грн. - частичное обеспечение гарячим питанием в столовой фабрики на сумму 109 тыс. грн Стандарт SA 8000:2014 , Политики предприятия доведены до сведения всех работников , организаций и находятся на видных местах в подразделениях , доступны всему персоналу , а так же всем заинтересованным. На предприятии создана группа социальной эффективности( команда SPT ) , которая принимает участие во внутренних аудитах , проводит мониторинг по применению требований Стандарта SA 8000.Члены SPT имеют полномочия от высшего руководства для выполнения своих обязанностей . Политики предприятия на протяжении 2019 года не пересматривались. Действующая SPT периодически проводит оценку рисков SA, осуществляет регулярный мониторинг по применению требований SA. После проведенного обучения компанией «ТИМ СУПРЕМА УКРАИНА» внутренних аудиторов и представителей команды SPT была пересмотрена методология оценки риска в отношении SA 8000, разработан план мониторинга до конца 2019 года, пересмотрена инструкция по организации работы команды SPT (Протокол №2 от 10.06.2019 г.) и проведена оценка рисков по новой методологии, (SPT F 01 от 12.06.2019 г.). За второе полугодие 2019 года было проведено 2 заседания SPT: 1 - по оценке рисков SA и мониторингу предложенных действий для их минимизации (27.09.2019 г. Протокол № 3); 2- по оценке эффективности корректирующих действий, предложенных в ходе внутренних аудитов; о необходимости обобщения информации за год по функционированию элементов системы управления; планирование работы SPT на 2020 г. (18.12.2019 г. Протокол № 4). Сделан вывод, что все контрольные действия предложенные в рамках оценки рисков SA выполняются. Совместно с представителями SPT при обсуждении рисков SA по риску « ограниченные возможности проведения аудитов у поставщиков » определено , что проведение аудита у поставщиков с общественным интересом , таких как Облэнерго , Укртелеком , ГСЧС , страховые компании , банки , аудиторские компании , мед.учреждения , государственные учреждения , крупные плательщики и другие подобные предприятия , не является целесообразным так как они представляют общественный интерес , где требования трудового законодательства должны соблюдаться. Были проведены аудиты в 2019 году в столовой( октябрь ) фабрики и охране ( ноябрь) . По результатам аудита были составлены отчеты по форме ВЯ Ф . По итогам проведения внутренних аудитов основных поставщиков (столовая, охрана) сделан вывод, что все трудовые и социальные гарантии в отношении работников соблюдаются, что подтверждают сами сотрудники и предоставленные поставщиками ответы в Анкетах о соблюдении требований SA. Проведена оценка компетентности и эффективности работы членов SPT: сделан вывод, что результат работы и состав SPT соответствует поставленным целям. Принято решение внести дополнения в Положение о работе SPT, а именно прописать показатели компетентности, по которым оценивается соответствие состава членов SPT поставленным целям. Во втором полугодии 2019 г. представителями SPT Татинец Т.И. и Соляник Е.В. было проведено обучение для всего персонала в рамках елементов SA (здоровье и безопасность, принудительный труд, рабочее время, оплата труда) по трудовым правам и рискам в отношении ТБ на рабочем месте. Также была проведена оценка эффективности обучения и сделан вывод, что сотрудники в хорошей мере ориентируются по их трудовым правам и возможности обращения в официальные структуры, в случае их нарушения. Каждый работник фабрики имеет возможность обратиться по официальным или конфиденциальным каналам к руководству любого уровня для уведомления о нарушениях требований социального стандарта или подачи каких – либо предложений , запросов , жалоб. За 2019 год не было получено уведомлений о несоответствии требований стандарта SA 8000 от работников и других заинтересованных сторон. Также не было обращений не по официальным, не по конфиденциальным каналам к руководству любого уровня для уведомления о нарушениях требований социального стандарта или подачи каких – либо предложений , запросов , жалоб. За 2019 год было проведено 6 аудитов по всем элементам стандарта SA 8000 во всех подразделениях предприятия и основных поставщиков (столовая, охрана). Внутренние аудиты проводятся совместно с представителями SPT согласно Плану утвержденному на год. Аудиты проводятся посредством проверки необходимой документации соответственно процесса, анкетирования персонала, бесед с сотрудниками, анкетирования основных поставщиков и т.д. По результатам проведения аудитов за 2019 год: - внесены некоторые изменения (дополнения) в действующие процедуры (см. п.2.4); - прописаны новые процедуры (по оценке рисков здоровья и безопасности для Комитета по охране здоровья и безопасности, по оценке рисков нового оборудования, издано положение по расследованию инцидентов связанных с охраной труда); - размещена наочная информация по идентификации лиц которые могут оказывать первую медицинскую помощь, информация о максимальном количестве персонала которые одновременно могут находится в производственном помещении; - улучшена систематизация процессов контрольно-пропускного режима, контроля за фиксацией рабочего времени; - определены направления, по которым есть необходимость в обучении производственного персонала в рамках SA. Для проведения внутренних аудитов основных поставщиков (столовая, охрана) были разработаны персональные анкеты с вопросами соответственно специфики предоставления услуг, проводились беседы непосредственно с сотрудниками касательно соблюдения их трудовых прав и социальных гарантий. Сотрудниками столовой была предоставлена основная документация (трудовые договора, табеля раб. времени, график работы, мед. книжки и т.д.) подтверждающая факт соблюдения их трудовых прав. Внеплановые аудиты на протяжении 2019 года не проводились. Выпущена новая версия инструкции по внутренним аудитам с внесением необходимых изменений. На 2020 год проведение внутренних аудитов запланировано в таком же объеме и в тех же подразделениях. Необходимость в проведении дополнительных аудитов будет определятся в случае наличия существенных обстоятельств, влияющих на деятельность фирмы. По результатам работы с заинтересованными сторонами за 2019 год подготовлен Отчет ЗС Ф 01 от 29.12.2019. Предприятие принимает активное участие в социальных мероприятиях таких как ярмарки вакансий, информативные встречи с представителями координирующих инстанций по разъяснению прав сотрудников, содействует проведению экскурсий и т.д.Правовые требования в отношении охраны труда и экологии периодически пересматриваются и обновляются. Претензий со стороны контролирующих органов на протяжении 2019 года не поступало. Предприятие придерживается всех существующих норм касательно рабочего времени , выходных и праздничных дней ,основных и дополнительных отпусков . Предприятие работает в односменном режиме , 40 часовая рабочая неделя . Привлечение работников в выходные и праздничные дни проводится добровольно согласно приказов по согласованию с профсоюзным комитетом с оплатой согласно законодательства. Издано Положение о ведении табелей рабочего времени , где конкретизирован порядок заполнения и сдачи табелей в отдел персонала с еженедельным подтверждением рабочего времени заверенным подписью работника. Издан приказ № 36ОС от 21.06.2019 о режиме работы с определением времени на организационно- подготовительные действия до начала и в конце работы. Функционирует двойная система контроля за регистрацией рабочего времени: -со стороны работника: подтверждение его присутствия на работе в табеле учета рабочего времени, в конце каждой недели; - со стороны предприятия: выборочная проверка соответствия данных табелей и Листов учета выработки. Политика предприятия по отношению к работникам предприятия или другим гражданам не допускает нарушение прав человека и любых применений дискриминации . Созданы равные условия труда для всех работников , возможность повышения квалификации, поиск проф.образования ,переквалификация , получение практического опыта работы, применение равных условий. Создана возможность анонимного информирования руководства ( ящик предложений ) . Ответы на предложения и замечания даются в обязательном порядке. На предприятии обеспечивается право работников на объединения , которые представляют их интересы .Работники являются членами профсоюзной организации, членство в которой на добровольной основе. В профсоюзном комитете представлены все категории работников . Проводятся регулярно заседания профкома с информированием работников о принятых решениях. Коллективный договор действует на 2015-2020 года . Проверка выполнения колдоговора была проведена в 1 квартале 2019 года ( протокол от 26.03.2019 , акт проверки коллективного договора ) и следующая проверка запланирована на март 2020года. Профсоюзный комитет провел поздравление всех работников фабрики с вручением подарков на праздничные дни 2019гг – Новый год , 8 марта , Пасхальные праздники , День легкой промышленности . Ежемесячно проводятся поздравление к юбилейным датам работников . На предприятии обеспечивается право работников на объединения , которые представляют их интересы. Проводятся регулярно заседания профкома с информированием работников о принятых решениях ,всего за 2019 год проведено 12 заседаний . Проведен внутренний аудит в профкоме по стандарту SA 8000:2014. За 2019 г. профсоюзный комитет провел поздравление всех работников фабрики с вручением подарков на праздничные дни. Ежегодно на предприятии разрабатываются Комплексные мероприятия по достижению установленных нормативов безопасности, повышению существующего уровня охраны труда, предотвращения случаев производственного травматизма, профессиональных заболеваний и аварий». На 2019 г финансирование мероприятий было запланировано на 308 550 грн., а фактически выполнено на 381 456,75 грн., что на 24 % превышает запланированные затраты. Пересмотрена методология оценки риска на рабочих местах и изданы карты профессий. Следующую оценку риска на рабочих местах рекомендуется провести до июля 2020 года. В 2019 г. по утвержденным Гоструда спискам количество лиц, которые подлежат медосмотру в 2019 году составляло 0, в связи с чем медосмотр не проводился, но было проведено ф/г обследование 100 % сотрудников предприятия 27-28.01.2020 г. За 2019 год было проведено 2 тренировки по ПБ: - с эвакуацией персонала (27.03.2019 г.); - с эвакуацией персонала и моделированием возгорания и его тушения с помощью первичных средств пожаротушения (18.10.2019 г.). На предприятии не возникали профзаболевания , несчастные случаи, отсутствовали аварии и чрезвычайные ситуации за 2019 г. Ежеквартально представителями Комитета по ОТ осуществляется трехуровневый контроль состояния охраны труда в производственных помещениях и территории предприятия с последующим оформлением Акта Принудительный труд не использовался . Выполняются все законодательные требования касательно приема , увольнения работников . Не использовалось и не допускалось использование физического принуждения , насильства и угроз, телесных и психологических давлений , словесных угроз и сексуальных домагательств. Работники не принуждались к выполнению работы под давлением или угрозами . При приеме на работу все работники проходят инструктаж по охране труда и технике безопасности . Ознакамливаются со всеми внутренними положениями предприятия, социальными льготами, правами и обязанностями раДетского труда не выявлено . До 16 лет работников не выявлено . Такие молодые люди по вопросам трудоустройства не обращались. Внесены уточнения в памятку по работе несовершеннолетних по реабилитации детского труда , если выявлен у поставщика. В рамках действующей оценки риска ПАТ «МТФ «Мрия» для предупреждения риска использования детского труда организациями, выполняющими работы по договору подряда, предусматривает применение таких действий: - запрос документов, подтверждающих возраст, при проведении инструктажа для представителей таких организаций; - в случае обнаружения факта использования детского труда, рекомендует применение процедуры по реабилитации детского труда. Проведены внутренние аудиты по SA 8000 , всего 2019 г. проведено 6 внутренних аудитов. По результатам аудитов обнаружены несоответствия , что указано в форме ВЯ Ф 14. Определены корегирующие действия по форме ВЯ Ф 30. Анализ эффективности мероприятий по привлечению новых кадров осуществляется ежеквартально. Для привлечения новых сотрудников предприятие использует следующие меры: - услуги Центра занятости ( 5,71 % принятых сотрудников); - размещение объявлений в печатных издательствах ( 5,71 % принятых сотрудников); - реклама в черте города ! на сити-лайтах, билбордах (14,29 % принятых сотрудников); - объявления на интернет-сайтах по трудоустройству (25,71 % принятых сотрудников); - привлечение выпускников учебных заведений (8,57 % принятых сотрудников); - наем бывших сотрудников (28,57 % принятых сотрудников); - действующая акция для сотрудников предприятия «Приведи друга» (11,43 % принятых сотрудников). По итогам проведения надзорного аудита в июле 2019 года и необъявленного аудита в октябре 2019 года по SA 8000 были составлены планы корректирующих действий , назначены ответственные и сроки выполнения . Все действия выполненены. Проверок государственных органов в 2019 году не было.

89600, Україна, м.Мукачево
вул.Томаша Масарика, 13
тел.: +38-(03131) 2-33-02
факс: +38-(03131) 5-4699
e-mail:
карта
Розробка:
Розробка ТСГ